Bases Generals i Política de Protecció de dades

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE VALS DE COMPRA PER A LA PROMOCIÓ I REACTIVACIÓ DEL COMERÇ LOCAL DEL MUNICIPI DE MANACOR


Preàmbul

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha suposat un gran retrocés en l’activitat econòmica del municipi de Manacor i ha afectat tots els sectors de la nostra economia, especialment els del comerç i la restauració. Recentment, el municipi de Manacor també s’ha vist afectat per les mesures preses arran del Decret 11/2020, de 28 d’octubre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 al nucli urbà principal de Manacor, a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma; i pel Decret 14/2020, d’11 de novembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’introdueixen modificacions i es prorroguen les mesures establertes mitjançant el Decret 11/2020, de 28 d’octubre.

L’Ajuntament de Manacor, conscient de la importància que té el comerç de proximitat en el desenvolupament econòmic del municipi, ha decidit posar en marxa una sèrie d’actuacions amb l’objectiu d’impulsar la reactivació econòmica de Manacor i, a la vegada, donar suport a les petites i mitjanes empreses.

Una d’aquestes actuacions es dirigeix a incentivar l’increment del consum local. Es tracta d’una actuació innovadora que té com a objectiu injectar recursos en l’economia local.

L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 25 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableix que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus veïns i veïnes.

És objectiu de l’Ajuntament de Manacor ajudar els seus ciutadans i ciutadanes a fer front a aquesta situació econòmica especial amb aquesta ajuda adreçada al consum i, a la vegada, promoure la dinamització de les activitats comercials i de serveis més pròxims als habitants del municipi de Manacor.

1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment i condicions per a l’atorgament de subvencions en règim de concessió directa per raó d’interès públic, social i econòmic als ciutadans i ciutadanes de Manacor majors de 18 anys.

L’objectiu consisteix a fomentar l’impuls de petites i mitjanes empreses per tal que augmentin les seves vendes i, alhora, fomentar el desenvolupament econòmic local del municipi de Manacor, d’acord amb les competències atribuïdes a l’article 29.1 t) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per tal d’augmentar la productivitat i competitivitat dels comerços.

En aquest sentit, es poden adherir a aquesta actuació els establiments comercials l’activitat dels quals s’ha vist afectada per les mesures derivades de l’actual situació sanitària, excloent les activitats de comerç a l’engròs i les activitats compreses en l’agrupació 67 («Serveis d’alimentació») com restaurants, cafeteries, cafès i bars, i serveis anàlegs.

2. Persones beneficiàries

Es poden beneficiar d’aquestes ajudes els comerços i petites empreses del municipi de Manacor amb establiments oberts al públic, i les persones físiques majors de 18 anys que realitzin compres en aquests establiments.

1. Les persones físiques majors de 18 anys són receptores de dos vals de compra per un import de 10 € cada un a bescanviar en un establiment comercial adherit a la campanya.

2. Els comerços i les petites empreses amb local obert al públic al municipi de Manacor, enquadrats en els epígrafs que figuren a l’annex IV de les bases d’aquesta convocatòria i que compleixin els requisits establerts a l’apartat 3.2 de les bases d’aquesta convocatòria.

3. Requisits

3.1 Requisits de les persones físiques:

1. Estar empadronat al municipi de Manacor.
2. Ser major de 18 anys.
Aquests dos requisits s’han de complir dia 1 de desembre de 2020.

3.2 Requisits dels establiments comercials adherits:

1. Ha de tenir el domicili social i fiscal al municipi de Manacor.
2. Ha de tenir la consideració d’autònom o, en cas d’empreses, estar donat d’alta en el cens empresarial com a microempresa i/o petita i mitjana empresa (definida en aquesta convocatòria com aquella amb una plantilla de 10 treballadors o treballadores com a màxim i amb una facturació anual inferior a 1.000.000,00 €).
3. La seva activitat ha d’estar inclosa en algun dels epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) que s’enumeren en l’annex IV.
4. La persona que representa legalment l’entitat ha de presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne subvenció, i d’estar facultada per actuar en nom de l’entitat.
5. Ha de presentar una declaració responsable d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals.
6. Ha d’haver justificat qualsevol subvenció que l’Ajuntament de Manacor li hagi concedit amb anterioritat, sempre que hagi finalitzat el corresponent termini de justificació.

4. Funcionament dels vals de compra i obtenció per part de les persones beneficiàries

Totes les persones empadronades al municipi de Manacor majors de 18 anys poden adquirir, mitjançant una plataforma i/o acudint a l’àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manacor (en l’horari establert a l’efecte), dos vals de compra per un valor de 10 € cada un.

Per registrar-se, l’usuari ha d’introduir el seu DNI a la plataforma i acceptar els termes del servei. En fer-ho, està declarant, responsablement, que és un veí/veïna de Manacor a dia 1 de desembre de 2020 i, així mateix, que és major de 18 anys. També declara que està al corrent de pagaments de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals.

Per utilitzar els vals de compra, s’ha de fer una compra mínima de 15 € si s’utilitza només un val, o de 30 € si s’utilitzen els dos vals alhora.

En el moment del bescanvi del val de compra, el comprador ha de mostrar el seu DNI al comerciant perquè aquest pugui assegurar que coincideix amb el DNI del val de compra. Els vals han d’incloure de manera informativa la data límit per al seu consum. Si en aquesta primera convocatòria no s’exhaureix tot el pressupost, es pot prorrogar. A tal efecte es preveu que la primera convocatòria s’inicï el dia posterior a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En el cas que dia 31 de desembre de 2020 no s’hagi exhaurit tot el pressupost, es prorroga automàticament la convocatòria del dia 1 del mes en curs fins el darrer dia de mes, i així fins a exhaurir el crèdit disponible.

El comerç, quan un comprador faci ús del val de compra, ha d’introduir el número d’aquest val a la seva àrea privada de la plataforma juntament amb una foto del tiquet de compra. Pot pujar el tiquet amb posterioritat en un termini màxim de 10 dies; en cas contrari, aquest cupó ha de ser anul·lat.

5. Establiments comercials adherits

5.1 Poden tenir la consideració d'establiments comercials adherits els establiments d'atenció al públic ubicats al municipi de Manacor (es té en compte el domicili de la llicència d'activitats) i que es trobin enquadrats en algun dels epígrafs de l'IAE especificats en l'annex IV d'aquestes bases. S'exclouen de l'àmbit d'aquesta convocatòria les filials de grans firmes o empreses de gran implantació nacional o internacional amb domicili fiscal fora de Manacor, així com les grans superfícies (400 m2).

5.2 Són obligacions de les entitats adherides, les següents:

a) Verificar el compliment dels requisits de cada venda.

b) Comprometre’s a la recepció i col·locació dels materials publicitaris o d'informació donats per l'Ajuntament de Manacor i relatius a la convocatòria en un lloc visible de l'establiment.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació efectuades per l'Ajuntament de Manacor, així com a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, i aportar la informació requerida en l'exercici de les actuacions.

d) Seguir el procediment establert per l'Ajuntament de Manacor per al reemborsament de l'import bonificat.

6. Forma i termini d'adhesió a la campanya per part dels establiments comercials

El termini per adherir-se a la campanya és a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquestes bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Atesa l’especificitat de la subvenció, s’opta per aprovar conjuntament les bases i la convocatòria.

Els models normalitzats, així com les bases i la resta de documentació associada a l’expedient, està disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor.

La simple presentació de l'adhesió suposa l’acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que en deriven.
S’ha de presentar una sol·licitud d'adhesió per empresa i activitat econòmica afectada, independentment que es disposi d’un o més establiments o locals per a l’exercici de les activitats.

7. Documentació a aportar per les entitats que es vulguin adherir

a) En cas d’autònoms:

• Fotocòpia del DNI/NIE
• Certificat d’alta d’autònom
Certificat de l’IAE de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
• Declaració responsable (annex I)
• Certificat bancari de titularitat del compte on es vol que s’ingressi la subvenció (annex II)
• Autorització de consulta de dades (annex III)

b) En cas d’empreses:

• Fotocòpia del CIF de l’empresa
• Fotocòpia del DNI/NIE de la persona signant de la sol·licitud
• Certificat de l’IAE de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària
• Declaració responsable (annex II) • Certificat bancari de titularitat del compte on es vol que s’ingressi la subvenció (annex III)
• Autorització de consulta de dades (annex IV)
• Fotocòpia de l’escriptura de constitució
• Fotocòpia del document que acredita la representació de la persona que actua en nom de l’empresa sol·licitant.

Aquesta documentació s’ha de presentar telemàticament en donar-se d’alta a la plataforma, excepte la fotocòpia de l’escriptura de constitució i del document que acredita la representació de la persona que actua en nom de l’empresa sol·licitant (en cas de ser una empresa), que s’ha de dur a l’Ajuntament de Manacor – Àrea de Desenvolupament Local.

L’Ajuntament de Manacor pot sol·licitar qualsevol altra documentació complementària a la prevista en aquestes bases, per completar o aclarir el dret a la subvenció o la documentació presentada. En el cas que no s’aporti la documentació establerta o la sol·licitada posteriorment, s’entén que la persona sol·licitant desisteix del procediment, i té l’obligació de reintegrar la subvenció percebuda, si és el cas.

8. Pressupost total de la subvenció

El crèdit pressupostari total màxim per a la subvenció és de 800.000,00 €, amb càrrec al pressupost de 2021. Aquest crèdit queda condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la subvenció.

9. Procediment, resolució i pagament de la subvenció

9.1 El procediment de concessió es tramita en règim de concessió directa segons el que estableix l’article 22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’art. 6 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manacor, atenent a raons d’interès públic, econòmic i social ateses les circumstàncies actuals que dificulten la convocatòria pública en règim de concurrència competitiva.

La gestió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria se subjecta als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l’eficàcia en el compliment d’objectius i l’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

9.2 L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció del procediment de concessió de l’ajuda prevista en aquesta convocatòria és el departament de Desenvolupament Local.

Rebudes les sol·licituds, l’òrgan competent ha d’instruir els procediments, comprovar el compliment dels requisits exigits en aquestes bases i en la convocatòria corresponent i, si escau, requerir a les persones sol·licitants que aportin tota la documentació i informació complementària que s’estimi oportuna per fonamentar la seva sol·licitud, o que esmenin els defectes apreciats en la sol·licitud, en el termini de deu dies hàbils.

A més, aquest òrgan pot realitzar d’ofici totes les actuacions que estimi necessàries i convenients per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades que figurin en les sol·licituds, en virtut de les quals s’han de valorar les sol·licituds per a la resolució de l’expedient de concessió d’ajuda.

Atès el procediment de concessió directa esmentat, no és necessari realitzar una comparació i prelació de sol·licituds presentades en un moment concret i únic del procediment. D’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 39/2015, en la tramitació de sol·licituds s’ha de guardar l’ordre estricte de presentació.

La persona tècnica instructora designada he d’emetre un informe proposta de resolució respecte a la totalitat o un nombre determinat de sol·licituds, indicant les persones beneficiàries i les quanties de les subvencions corresponents a cadascuna, així com aquelles que hagin estat desestimades.

9.3 L’òrgan competent per resoldre i concedir la subvenció és la Junta de Govern Local. La resolució de concessió ha de determinar la quantia concedida i ha d’incorporar, si és el cas, les condicions i obligacions a què està subjecta la persona beneficiària.

La resolució, la dicta l’òrgan competent i la notifica a les entitats adherides mitjançant un anunci publicitat en la seu electrònica de l’Ajuntament de Manacor (https://www.seu-e.net/manacor/). Els terminis de recurs es compten a partir del dia següent al que es produeix aquesta publicació.

La resolució també ha de donar per justificada la subvenció, reconèixer l’obligació (import justificat) a favor de les persones beneficiàries i ordenar el pagament de les obligacions reconegudes mitjançant transferència bancària, en el compte corrent que hagi indicat la persona beneficiària.

No pot realitzar-se el pagament de la subvenció si la persona beneficiària no està al corrent de les obligacions tributàries (AEAT, Agència Tributària de les Illes Balears i Hisenda Local) i de la Seguretat Social, o si és deutora per resolució de procedència de reintegrament.

9.4 El pagament d’aquesta subvenció s’ha de fer en un pagament únic a cada entitat adherida per la totalitat de l’import justificant mitjançant els tiquets i vals de compra, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties.

En cas que l'entitat adherida tengui deutes pendents amb la hisenda municipal, l’Ajuntament pot saldar prèviament d’ofici els deutes pendents de cobrament, per compensació amb el total o amb part de la subvenció reconeguda.

9.5 La persona sol·licitant pot desistir de la sol·licitud, o renunciar al dret a l’ajuda, en qualsevol moment i mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Manacor. L’Ajuntament de Manacor ha de dictar una resolució en què expressi les circumstàncies que hi concorren, amb indicació dels fets produïts i les normes legals, així com, si és el cas, la concessió de la subvenció a la persona o persones sol·licitants següents en l’ordre del registre d’entrada.

10. Obligacions dels establiments comercials adherits

Els establiments comercials adherits tenen les obligacions establertes a l’article 14 de la Llei general de subvencions.

11. Compatibilitat amb altres subvencions

Aquesta ajuda és compatible amb les ajudes, subvencions, ingressos o recursos que altres administracions o ens, públics o privats, puguin posar en marxa, sempre que no es percebi més subvenció que l’import de les despeses subvencionables. En aquest cas, s’ha de posar en marxa un procediment per reintegrar l’excés subvencionat, segons el procediment establert en la Llei general de subvencions.

12. Incompliments

L’incompliment de les condicions imposades en aquestes bases pot donar lloc al reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes, en els termes que preveu l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Manacor. També es poden imposar les sancions administratives i exigir les responsabilitats previstes en l’Ordenança esmentada. 


Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i optimitzar la seva navegació. Si continua navegant, considerem que accepta la nostra política de cookies.Llegir politica de cookies

Acceptar